25. 1. 2014 Brankáři (0) KOMENTÁŘŮ

VÝZKUM: Jaký je ideální temperament brankáře?

 Každý člověk na světě představuje jedinečnou osobnost. Každý v určitých situacích reaguje originálně, o čemž svědčí struktura naší osobnosti. Tu tvoří schopnosti, dovednosti, charakter a především temperament. Právě vhodným typem temperamentu pro brankářský post se budeme zabývat.

Temperament jako takový je vymezen vrozenými vlastnostmi nervové soustavy. Přesto je možné na základě výchovy utlumit nevhodné rysy osobnosti nebo je překrýt charakterovými vlastnostmi. Dynamickou vlastnost osobnosti lze vypozorovat z herního projevu. Každý brankář se chová jinak, někdo zápasy víc prožívá (motivuje spoluhráče, křičí na rozhodčí, reaguje na diváky…), někdo se obráceně bez emocionálních projevů soustředí pouze na svůj výkon.

Základní typologií temperamentu je rozdělení od antických lékařů Hippokrata a Galéna, jež vymezili 4 základní typy:

Rozdělení typů temperamentu.

Rozdělení typů temperamentu.

Sangvinik
Emočně stabilní extrovert s přiměřenou reaktivitou (tzn. na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně), optimistická povaha, nestálý/lehkovážný. Uvádí se, že je nejsnáze trénovatelný, stačí krátká regenerační fáze, nutné je pořádné rozcvičení.

Cholerik
Emočně labilní extrovert s problémy s ovládáním, tendence k výbuchům hněvu a agrese. Impulsivní jednání, často bez rozvážnosti. Příznakem tohoto typu temperamentu je panovačnost a egocentrismus. Malé nároky na rozcvičení a na regeneraci, trénink musí být kreativní, je dobré počítat s tendencemi k negování.

Flegmatik
Emočně stabilní introvert, jenž se jeví jako lhostejný k podnětům svého okolí. Uvádí se, že je spíš pasivní a bez velkých životních ambicí. Nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný. Vhodné je pro flegmatiky zařazovat intenzivní tréninky s dostatečným protažením a po tréninku je vhodná delší regenerace. Vzhledem k tomu, že si často nestěžují, je nutné dávat pozor na přetrénování.

Melancholik
Emočně labilní introvert s hlubokými prožitky, který se vyznačuje převážně pesimismem a strachem z budoucnosti. Nemá rád změny a vypjaté situace. Obtížně navazuje přátelství, ale jakmile se mu to podaří, jsou trvalá. Při tréninku je důležitý citlivý přístup a větší prostor je nutné věnovat regeneraci.

Cílem šetření bylo vymezit vztah mezi typy temperamentu a úrovní soutěže, kterou brankář chytá (extraliga x nižší ligy) a dokázat tak, že určitý typ temperamentu je předpokladem pro chytání v nejvyšší soutěži. Pro účely šetření byl využit dotazník německo-britského psychologa Hanse Jürgena Eysencka, nazývaný podle svého sestavitele. Eysenckův test na základě odpovědí z 57 otázek vyhodnotí typ temperamentu dotazovaného.

Výsledky dotazníkového šetření.

Výsledky dotazníkového šetření.

V grafu níže jsou červeně vyznačeny hodnoty extraligových brankářů a zeleně hodnoty brankářů chytajících nižší soutěž. V případě, že byly u 2 brankářů shodné výsledky, je bod na grafu dvojnásobně velký.

Celkem se šetření zúčastnilo 31 extraligových brankářů a 41 brankářů chytajících nižší soutěže. Data na rozhraní 2 temperamentů nebyla započítána do výsledných počtů typů temperamentů, ale do typů stability a otevřenosti ano.

Graf: Data brankářů (41 neextraligových a 31 extraligových) na ose temperamentu dle Eysencka.

Graf: Data brankářů (41 neextraligových a 31 extraligových) na ose temperamentu dle Eysencka.

Výsledky temperamentu jsou spíš neprůkazné, nelze jasně vymezit, který z typů temperamentů je nejčastější. U brankářů chytajících extraligu je zřetelně nejméně melancholiků (1 z 28), ale zbylé typy jsou na stejném počtu (9 z 28). U brankářů nižších lig je nejméně flegmatiků (5 z 38) a nejvíc choleriků (13 z 38).

Zajímavější jsou výsledky určující míru stability (součet flegmatiků a sangviniků) a lability (součet choleriků a melancholiků). Na základě zjištěných dat lze stanovit, že extraligoví brankáři jsou emocionálně stabilnější (2/3) než brankáři z nižších lig (1/3).

Otázkou pak je, jestli zápasy v extralize naučily gólmany nepoddávat se tak svým emocím, nebo to, že jsou emocionálně stabilní, bylo předpokladem pro to, aby mohli chytat extraligové zápasy. U obou sledovaných skupin pak převažuje extrovertní přístup k okolnímu světu nad introverzí (brankáři z nejvyšší lig 18/11, brankáři z nižších lig 25/15).

Nelze však říci, že každý z nás je charakterizován pouze jedním výše zmíněným typem temperamentu. Naše osobnost se skládá z kombinací daných typů a často záleží na konkrétní situaci, ve které se jedinec právě nachází a která část jeho temperamentu je právě v popředí. Z mého pohledu je nejvhodnější kombinace sangvinika s flegmatikem. Jaká je ta Vaše?

Pokud máte zájem sami si zjistit svůj temperament dle Eysencka, je tento test on-line na stránce http://temperament.wladik.net/

Všem brankářům, kteří vyplnili test, DĚKUJEME!


Autor: Jakub KorábKOMENTÁŘE

Napsat komentář

*